The illustrious Governors of Odisha who stayed at Raj Bhavan, Bhubaneswar:

Dr S.C. Jamir

Satya Pal Malik(21.03.2018 – 28.05.2018)

Dr S.C. Jamir

Dr. Senayangba Chubatoshi Jamir (21-03.2013 – 20-03-2018)

Murlidhar Chandrakanta Bhandare

Shri Murlidhar Chandrakant Bhadare (21.08.2007- 20.03.2013)

Shri Rameshwar Thakur

Shri Rameshwar Thakur (17.11.2004 – 21.08.2007)

Shri M.M. Rajendran

Shri M.M. Rajendran (15.11.1999 – 17.11.2004)

Dr. C. Rangarajan

Dr. C. Rangarajan (27.04.1998 – 14.11.1999)

Shri K.V. Raghunatha Reddy

Shri K.V. Raghunatha Reddy (31.01.1997 – 12. 02.1997 and 13.12.1997 – 27.04.1998)

Shri Gopala Ramanujam

Shri Gopala Ramanujam (18.06.1995 – 30.01.1997 and 13.02.1997 – 13.12.1997)

Shri B. Satyanarayan Reddy

Shri B. Satyanarayan Reddy (01.06.1993 – 17.06.1995)

Shri Yagya Dutt Sharma

Shri Yagya Dutt Sharma (07.02.1990 – 01.02.1993)

Prof. Saiyid Nurul Hasan

Prof. Saiyid Nurul Hasan (20.11.1988 – 06.02.1990 and 01.02.1993 – 31.05.1993)

Shri Bishambhar Nath Pande

Shri Bishambhar Nath Pande (17.08.1983 – 20.11.1988)

Justice Shri Ranganath Misra

Justice Shri Ranganath Misra (25.06.1982 – 31.08.1982)

Justice Sukatna Kishore Ray

Justice Shri Sukanta Kishore Ray (01.10.1980 to 03.11.1980)

Shri Cheppudira Muthana Poonacha

Shri Cheppudira Muthana Poonacha (30.04.1980 – 30.09.1980, 04.11.1980 – 24.06.1982 and 01.09.1982 – 17.08.1983)

Shri Bhagwat Dayal Sharma

Shri Bhagwat Dayal Sharma (23.09.1977 – 30.04.1980)

Shri Harcharan Singh Brar

Shri Harcharan Singh Brar (07.02.1977 to 22.09.1977)

Justice Shri Siva Narayin Sankar

Justice Shri Siva Narayin Sankar(17.04.1976 – 07.02.1977)

Shri Akbar Ali Khan

Shri Akbar Ali Khan(25.10.1974 – 17.04.1976)

Shri Basappa Danappa Jatti

Shri Basappa Danappa Jatti(08.11.1972 – 20.08.1974)

Justice Shri Gatikrushna Mishra

Justice Shri Gatikrushna (01.07.1972 - 08.11.1972 and 21.08. 1974- 25.10.1974)

Sardar Jogendra Singh

Sardar Jogendra Singh (20.09.1971- 30.06.1972)

Dr.Shaukatullah Shah Ansari

Dr.Shaukatullah Shah Ansari(31.01.1968 – 20.09.1971)

Dr. Ajudhia Nath Khosla

Dr. Ajudhia Nath Khosla(16.09.1962 to 04.08.1966 and 19.09.1966 to 30.01.1968)

Shri Yeshwant Narayan Sukthankar

Shri Yeshwant Narayan Sukthankar(31.07.1957 – 15.09.1962)